پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۴

برنامه امتحـانات میان ترم 

 

  

نام درس

روز و تاریخ امتحان

ساعت

منابع امتحان

 

زبان تخصصی -کامپیوتر

پنج شنبه 24/2/94

11

دروس1 و 2

 

زبان تخصصی 1-

مدیریت دولتی

پنج شنبه 17/2/94

12

دروس1 و 2

 

زبان تخصصی اقتصاد

 و مدیریت

شنبه  19/2/94

15

 

دروس 1 و 2

 

زبان تخصصی 2-

ادبیات فارسی

شنبه  19/2/94

16

از اول کتاب اصلی تا صفحه 91

 

زبان تخصصی2-

 مدیریت دولتی

دو شنبه 21/2/94

15

دروس 1 و 2

 

زبان تخصصی3-

 مدیریت دولتی

پنج شنبه 24/2/94

9

 

دروس 1 و 2

 

زبان تخصصی 1-

ادبیات فارسی

پنج شنبه 24/2/94

10

5 درس اول کتاب

 

زبان عمومی

پنج شنبه 24/2/94

12

4 درس اول کتاب

 

 

نوشته شده توسط مدیریت در 22:24 |  لینک ثابت