شنبه 29 آذر1393

نوشته شده توسط مدیریت در 22:30 |  لینک ثابت  

جمعه 28 آذر1393

نمرات امتحان میان ترم درس زبان تخصصی2 ادبیات عرب

*  نمرات از 20  می باشند.

نمره

شماره

19

1

16

2

16

3

14

4

17.5

5

13

6

نوشته شده توسط مدیریت در 8:27 |  لینک ثابت  

جمعه 28 آذر1393

نمرات امتحان میان ترم درس زبان تخصصی کامپیوتر

*  نمرات از 12  می باشند.

نمره

شماره

5.5

1

6

2

5

3

6

4

8

5

5

6

5.5

7

10

8

10

9

نوشته شده توسط مدیریت در 8:23 |  لینک ثابت  

جمعه 28 آذر1393

نمرات امتحان میان ترم درس زبان تخصصی 1-ادبیات

*  نمرات از 12  می باشند.

نمره

شماره

10

1

10

2

5

3

8

4

6

5

6

6

10

7

6

8

6

9

نوشته شده توسط مدیریت در 8:11 |  لینک ثابت  

دوشنبه 24 آذر1393

نمرات امتحان میان ترم درس زبان تخصصی 2-مدیریت بازرگانی

*  نمرات از 20  می باشند.

 نمره

شماره 

 

14

1

18

2

12

3

14

4

12

5

10

6

18

7

18

8

نوشته شده توسط مدیریت در 21:52 |  لینک ثابت  

یکشنبه 23 آذر1393

نمرات امتحان میان ترم زبان تخصصی مهندسی صنایع 

*  نمرات از 12  می باشند.

نمره

شماره

نمره

شماره 

12

9

9.5

1

8

10

11.5

2

8.5

11

10

3

10

12

10

4

8.5

13

10

5

10

14

9.5

6

9.5

15

11

7

9

16

12

8

نوشته شده توسط مدیریت در 22:45 |  لینک ثابت  

یکشنبه 16 آذر1393

نوشته شده توسط مدیریت در 0:18 |  لینک ثابت