دوشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۴

کلاس زبان تخصصی2-مدیریت دولتی (کد درس:1234032) از تاریخ  

94/1/24 دو شنبه ها ساعت 14 الی 16 تشکیل می شود. 

 ================================================================

 کلاس زبان تخصصی3-مدیریت دولتی (کد درس: 1218261) از تاریخ  

94/1/27 پنج شنبه ها ساعت 8 الی 10 تشکیل می شود. 

 ========================================================= 

 کلاس زبان تخصصی1- ادبیات فارسی از تاریخ  

94/1/27 پنج شنبه ها ساعت 5/11 الی 13 تشکیل می شود.

نوشته شده توسط مدیریت در 0:8 |  لینک ثابت